Thiết bị mạng 3onedata Chuẩn RS-232/422/485

Hiển thị kết quả duy nhất

Cung cấp Thiết bị mạng 3onedata Chuẩn RS-232/422/485 

+ Thiết bị giao tiếp Mạng 3onedata NP5000-1T-1DI(3IN1)-DB-P(12-48VDC) : Bộ chuyển đổi kết nối tiếp sang Ethernet an toàn 1/2/4 Cổng RS-232/485/422
+ Thiết bị giao tiếp Mạng 3onedata NP5000-1T-2DI(3IN1)-DB-P(12-48VDC); Bộ chuyển đổi kết nối sang Ethernet an toàn 1/2/4 Cổng RS-232/485/422
+ Thiết bị giao tiếp Mạng 3onedata NP5000-2T-4DI(3IN1)-RJ-P(12-48VDC) ; Bộ chuyển đổi kết nối sang Ethernet an toàn 1/2/4 Cổng RS-232/485/422
+ Thiết bị giao tiếp Mạng 3onedata NP5000-2T-8DI(3IN1)-RJ-P(12-48VDC); Bộ chuyển đổi kết nối sang Ethernet an toàn 1/2/4 Cổng RS-232/485/422
+ Thiết bị giao tiếp Mạng 3onedata NP5000-2T-4DI(RS-485)-TB-P(12-48VDC ; Bộ chuyển đổi kết nối tiếp sang Ethernet an toàn 1/2/4 Cổng RS-232/485/422
+ Thiết bị giao tiếp Mạng 3onedata NP5000-2T-8DI(RS-485)-TB-P(12-48VDC) ; Bộ chuyển đổi kết nối sang Ethernet an toàn 1/2/4 Cổng RS-232/485/422
+ Thiết bị giao tiếp Mạng 3onedata ICP222-1T2F-2CI-TB-P(12~48VDC); Bộ chuyển đổi kết nối sang Ethernet an toàn 1/2/4 Cổng RS-232/485/422
+ Thiết bị giao tiếp Mạng 3onedata CP202-2CI-P(12-48VDC); Bộ chuyển đổi kết nối sang Ethernet an toàn 1/2/4 Cổng RS-232/485/422
+ Thiết bị giao tiếp Mạng 3onedata NP314T-4DI(RS-485); Bộ chuyển đổi kết nối sang Ethernet an toàn 1/2/4 Cổng RS-232/485/422
+ Thiết bị giao tiếp Mạng 3onedata NP314T-4D(3IN1)-RJ45 ; Bộ chuyển đổi kết nối sang Ethernet an toàn 1/2/4 Cổng RS-232/485/422
+ Thiết bị giao tiếp Mạng 3onedata NP314T-4D(RS-232); Bộ chuyển đổi kết nối sang Ethernet an toàn 1/2/4 Cổng RS-232/485/422